Disclaimer

Disclaimer 

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies. 
Wij hebben uiterste zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, maar kunnen u niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Claessen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. 
Claessen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. 
Niets van deze website of de inhoud daarvan mag, behoudens voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder onze voorafgaande toestemming.
 
E-Mail Disclaimer 
 
Dit bericht is alleen bestemd voor de persoon of eenheid waaraan het gericht is en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is. Wanneer u niet de bedoelde ontvanger bent, bent u hierbij gewaarschuwd dat het verspreiden, distribueren of kopiëren van deze communicatie en de bijlagen ten strengste verboden is. Wanneer u deze communicatie en bijlagen per ongeluk hebt ontvangen, gelieve ons hiervan op de hoogte te stellen. 
 
This message is intended only for the individual or entity to which it is addressed and may contain information that is private and confidential. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication and its attachments is strictly prohibited. If you have received this communication and its attachments in error, please advise us. 
 
Diese Mitteilung ist nur für die Person, Abteilung oder Firma bestimmt, an die sie gerichtet ist, und kann Informationen enthalten, die persönlich und vertraulich sind. Wenn Sie nicht der beabsichtigte Empfänger ist, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass es strengstens untersagt ist, diese Mitteilung sowie deren Anlagen zu vervielfältigen und an dritte weiterzuleiten. Setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, wenn Sie diese Mitteilung nebst Anlagen irrtümlicherweise erhalten haben.